ŞİMDİ ANLADIM

YORUM PAYLAŞIMI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, Şimdi Anladım Yorum Paylaşımı Hakkında Aydınlatma Metni ile sana;

        hangi kişisel verilerini bizimle paylaştığını,

        neden bu bilgilerine ihtiyaç duyduğumuzu ve bunların yasal nedenlerini,

        bilgilerini kimlere ve neden aktarabileceğimizi,

        kişisel bilgilerini nasıl edindiğimizi,

        son olarak kişisel verilerinle ilgili olarak haklarının neler olduğunu,

 

açıklamak isteriz.

 

Öncelikle, bilmende fayda olan bazı bilgileri seninle paylaşalım:

Kişisel veri nedir? Senin kimliğini belirlemeye yarayan tüm bilgiler kişisel verindir. Mesela; adın, soyadın, görüntün, ses kaydın, telefon numaran, hobilerin, hastalıkların kişisel verilerinden yalnızca bazılarıdır.

Veri İşleme nedir? Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerini bizimle Şimdi Anladım Üyelik Formunda paylaşman, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir.

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen kişidir. Yani biz bir veri sorumlusuyuz. Biz kimiz?

Biz, Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 Esenler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 3101275788 Vergi Kimlik Numaralı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Doping Bilişim’iz. İletişim için detaylı bilgi bu Aydınlatma Metni’nin sonunda yer almaktadır.

Bilmek isteyebileceğin terimlerin anlamlarını ve bizimle ilgili bazı bilgileri seninle paylaştık. Aydınlatma Metni’nin devamında kişisel verilerinin işlenme amaçlarını, hukuki sebeplerini ve kişisel verilerin toplanma yöntemini detaylı olarak verilen tablo içerisinde inceleyebilirsin.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Şimdi Anladım platformunda yapmış olduğun yorumlarının, tarafından alınan izne bağlı olarak, tanıtım faaliyetlerimiz bakımından paylaşılması sırasında aşağıdaki bilgilerin işlenecektir:

1.       Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

        İsim

        Soyismin Baş Harfi

         

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Tanıtım/reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

        Açık rızanızın alınması

        hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri, çevrimiçi elektronik formlar ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Eğitim Bilgileri

        İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Sınıf bilgisi,

Kazandığı lise ya da üniversite ismi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Tanıtım/reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

        Açık rızanızın alınması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri, çevrimiçi elektronik formlar ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Diğer

        İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yorum ve Görüşler, Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Tanıtım/reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

        Açık rızanızın alınması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri, çevrimiçi elektronik formlar ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

2.       Şimdi Anladım Uygulamasında bizlerle paylaşmış olduğun kişisel verilerini kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?

Kişisel verilerin KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızan aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verilerin kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde; kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

A.                       Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında, kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde, Şimdi Anladım Üyelik Formunun doldurulması sırasında ve Platform içerisinde elde etmiş olduğumuz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları doğrultusunda,

     Vergi dairelerine; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

     Bankalara, ödeme kuruluşlarına; faaliyet ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine yerine getirilmesi,

     Anlaşmalı olunan mali müşavirlik bürolarına; finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,

     İş ortaklarımıza; (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları), (örneğin platformda hizmet veren Uzmanlara, bilişim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak hizmet aldığımız yazılım ekiplerine),

     Doping Bilişim ortaklarına, çözüm ortaklarına,

     Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, (örneğin platform içi güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve yetkili ve görevli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına),

     Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara

     Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.

B.                       Rıza göstermen halinde,

     Doping Bilişim’in hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veritabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti verenler gibi)

     Mobil Uygulama’ daki ziyaret trafiğinin artırılması, pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında yurtdışı ve yurtiçi tedarikçilerimize,

     Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara

aktarmaktayız.

Yukarıda da ifade edildiği gibi Doping Bilişim reklam/tanıtım/pazarlama süreçleri hakkında ticari ileti almak için Açık Rıza ve Ticari İleti İzni vermiş olsanız dahi; dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi “ret” yaparak ilgili reklam/tanıtım/pazarlama iletilerini durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari elektronik ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini sonlandırabilirsin.

3. Kişisel verilerinizle ilgili olarak hakların nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince sahip olduğun hakları aşağıda senin için sıraladık:

          Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

          Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bizden bilgi talep etme,

          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

          KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraman hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarına ilişkin taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğin ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsin. Başvurunu dilersen, Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsin. Talebin, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sorumlusu: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (3101275788 VKN /Esenler Vergi Dairesi)

e-posta: [email protected]

KEP adresi: [email protected]

Adres: Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER/İSTANBUL

 

Sana ait kişisel verilerinin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Konuyla ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarımıza www.dopinghafiza.com adresinden ulaşabilirsin. Yine bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmen halinde bizleri de arayabilirsin.

V3